План Коуст

Пространствено планиране при интегрирано управление на крайбрежието
Разработване и приложение на инструменти и процедури в новата област на морското пространствено планиране

Снимка: © Красимир Делчев

Крайбрежните зони на Адриатическо, Балтийско и Черно море са подложени на сериозен натиск от инвеститори. Множество базирани на брега и в морето отрасли като туризъм, транспорт, риболов и развитие на аквакултури непрестанно си съперничат при ползване на морските ресурси. Съчетани с изискванията за опазване на околната среда и ефектите от глобалните промени в климата, тези начини на ползване на крайбрежието предполагат многобройни действителни и потенциални конфликти. Конфликтите не са ограничени до брега, в който се разбиват вълните, но засягат все по-силно и морските пространства, като този процес ще се задълбочава и в бъдеще. Предизвикателството, пред което сме изправени, е да използваме устойчиво икономическия потенциал на морето, като търсим компромиси и създаваме основа за взаимодействие между различните заинтересовани групи.

Повече от десетилетие Европейският съюз провежда серия от мерки по изграждане на политика за интегрирано управление на крайбрежието. Тя е насочена към преодоляване на ерозията на природните, социално-икономическите и културните ресурси в много части от европейското крайбрежие. Този процес получи по-широко измерение с лансираната нова морска политика на Съюза, призована да преодолее секторния подход и да очертае пътя за взаимодействие между отраслите и областите, свързани с морето.

Макар да е свършена много работа по разработване на стратегии за интегрирано управление на крайбрежието, нито една страна не е развила практическите инструменти и капацитета за ефективно интегрирано управление на морските пространства. Предимствата на съвременните географски информационни системи (ГИС) все още не са изцяло използвани, заради неравномерно разпространение на ГИС, недостатъчна квалификация, различия в системите за набиране и обработка на данни, както и поради проблеми с обмена на информация между различните институции и организации. Проектът План Коуст си поставя за цел да запълни част от тези празнини.