Дейности по проекта


Зони за териториалноустройствена защита, съгласно ЗУЧК

Дейностите в България са съсредоточени около пилотен проект за пространствено планиране на част от акваторията на Варненския залив в района от нос Екрене до нос Палеца. В плана ще бъдат отразени зоните за различни видове дейности, които могат да се развиват, без да създават риск за екологичното равновесие на района.